Despre noi

Facultatea de Protecţia Mediului funcţionează începând cu anul universitar 1993-1994, în urma Hotărârii Senatului Universităţii din Oradea, confirmată prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 7009/12.11.1992, iar domeniul de licenţă „Ingineria Mediului” a funcţionat încă de la înfiinţare.

În prezent, în cadrul Departamentului Ingineria Mediului există:

- 1 program de studii universitare de licenţă: Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice, cu o cifră de şcolarizare aprobată de ARACIS de 75 locuri/an;

- 2 programe de studii universitare de masterat: 1. Ingineria mediului şi securitate în muncă; 2. Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară;

Cifra de şcolarizare aprobată de ARACIS pentru cele 2 mastere este de 60 locuri/an.

Disciplinele din planurile de învăţământ sunt în concordanţă cu misiunea fiecărui program de studiu, asigurând formarea unor specialişti de elită, foarte competitivi pe piaţa forţei de muncă. La realizarea acestui obiectiv contribuie un colectiv valoros de cadre didactice titulare (15) şi asociate (1), care au elaborat cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice actuale şi valoroase, precum şi infrastructura didactică. Astfel, departamentul are laboratoare proprii (Hidrochimie şi Hidrologie, Ştiinţa şi tehnologia solurilor, Microbiologia și igiena mediului, Biotehnologii, Topografie, Ecologie şi Ecotoxicologie, Monitoringul mediului, Protecția atmosferei, Informatică aplicată) şi are acces în laboratoarele de Fizică și Chimie ale Facultăţii de Protecţia Mediului. Pregătirea practică a studenților noștri se realizează în unitățile cu responsabilități în ceea ce privește protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor; Comisariatul Județean Bihor al Gărzii Naționale de Mediu; Administrația Bazinală Ape Crișuri; Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; Stația de epurare a municipiului Oradea; Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor; Direcția Silvică Oradea; Unitatea Fitosanitară Bihor; Stația meteorologică Oradea; Stația de bioremediere Suplacu de Barcău.

Studenţii Departamentului Ingineria Mediului dobândesc şi competenţe de cercetare în cadrul platformei din incinta departamentului şi în cele 5 câmpuri şi platforme de cercetare din județul Bihor, în care se studiază eroziunea solului, degradarea parametrilor fizici, chimici şi biologici de fertilitate a solurilor sub intervenţia antropică, elaborarea de tehnologii de protecţia solului şi recoltelor împotriva secetei, reglarea regimului hidric al solurilor cu exces de umiditate, ameliorarea landşaftului pastoral, refacerea landşaftului din fostele cariere de bauxită din Munţii Pădurea Craiului, refacerea solurilor poluate cu petrol, etc.

Cadrele didactice din Departamentul Ingineria Mediului au avut şi au o bogată activitate de cercetare, fiind directori sau membri în echipa unor proiecte de cercetare internaţionale (AIEA Viena, PHARE, HURO) şi naţionale (Relansin, Agral, SCG – World Bank, CNCSIS, CEEX, PN II Idei, Cecuri de inovare). Pe baza acestora au fost publicate cărţi, lucrări ISI, lucrări B+ şi BDI. Planul de cercetare al departamentului pe perioada 2017-2020 cuprinde 41 de teme privind monitoringul mediului, protecţia solului, apei şi aerului, reconstrucţia landşafturilor, surse de principii active, biotehnologii şi tehnici moderne.

Colectivul departamentului coordonează revista „Natural Resources and Sustainable Development”, indexată în următoarele baze de date: INDEX COPERNICUS, CABI, DOI, Google Academic, Crossref, SSRN, ARI, Scipio, WorldCat, CiteFactor, MIAR, ICI, Jgate, I2OR. De asemenea, colectivul departamentului susţine secţiunea „Environmental protection” în cadrul Analelor Universităţii din Oradea, Fascicula Protecţia Mediului.

Studenţii din Departamentul Ingineria Mediului îşi valorifică activitatea de cercetare realizată în perioada elaborării lucrărilor de licenţă, respectiv disertaţie, prin participarea cu lucrări ştiinţifice la simpozionul propriu studenţesc „Protecţia mediului – prezent şi viitor”.

De asemenea, studenții pot opta pentru burse Erasmus în următoarele țări partenere Ungaria, Polonia, Turcia, Olanda, Spania și Italia. În cadrul secțiunii „Mobilităților studenți”, Erasmus își propune să:

- ofere studenților o experiență educațională, lingvistică și culturală utilă, ca rezultat al perioadei de mobilitate în străinătate;

- promoveze cooperarea între instituții și îmbogățirea mediului educațional al instituțiilor gazdă;

- contribuie la dezvoltarea unei categorii de tineri calificați, cu deschidere și cu experiență internațională, ca viitori specialiști;

- faciliteze transferul de credite și recunoașterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, utilizând ECTS sau un sistem de credite compatibil.

Corpul profesoral eminent, planurile de învăţământ adecvate, aprobate de Agenţia Română pentru Calitate în Învăţământul Superior (ARACIS), laboratoarele didactice acreditate intern, platformele şi câmpurile de cercetare, convenţiile de practică încheiate cu instituţiile responsabile de protecţia mediului în Bihor şi nu numai, asigură absolvenţilor noştri o foarte bună pregătire profesională, care îi face competitivi pe piaţa românească şi pe piaţa internaţională a muncii.