Admitere

Prezentare Admitere Ingineria Mediului

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe bază de concurs de dosare, 100% media de bacalaureat. Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: Nota la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

Calendarul concursului de admitere

Înscrierile se fac la secretariatul Facultății de Protecția Mediului Oradea, str. General Magheru, nr.26, între orele 9-16 (luni-vineri) și 9-12 (sâmbăta și duminica)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

* Nota (Media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obținută la examenul de bacalaureat

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2022:

 • 1 iulie - 23 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor

 • 25 iulie 2022 - afişarea rezultatelor

 • 25 iulie – 28 iulie 2022 - confirmarea locului

 • 29 iulie 2022 - afişarea listelor finale

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2022:

  • 05 septembrie - 17 septembrie 2022 - înscrierea candidaţilor

  • 19 septembrie 2022 - afişarea listelor finale

  • 19 septembrie - 21 septembrie 2022 - confirmarea locului

  • 22 septembrie 2022 - afişarea rezultatelor

În zilele de după 22 septembrie 2022 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii.

Informarea candidaţilor

La Facultatea de Protecţia Mediului se va organiza PANOUL ADMITERII unde vor fi prezentate, prin afişare, informaţii privind structura facultăţii, cifra de şcolarizare pentru fiecare domeniu de licenţă, normele de înscriere şi de desfăşurare a concursului.

Prin mijloacele de presă şi ale studiourilor radiodifuziunii şi televiziunii vor fi prezentate materiale de promovare şi informare referitoare la facultate şi domeniile de licenţă existente. Toate informaţiile aduse la cunoştinţa candidaţilor, prin orice fel de mijloace, vor fi elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare stabilite de conducerea Universităţii din Oradea şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Taxe

Pentru concursul de admitere 2022 s-au stabilit următoarele taxe:

- Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

- Taxa pentru contestaţii - 150 RON

- Taxa de înmatriculare - 100 RON

- Taxă procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro

Scutiri de taxe

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă următoarele categorii de candidaţi:

 • orfanii de ambii părinţi;

 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;

 • cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 25 de ani.

Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi la înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile de mai sus.

Ciclul I – Studii universitare de licenţă - anul universitar 2022-2023

Înscrierea la concursul de admitere

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale (cetăţeni români) vor preciza, în cererea de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022);

b) Certificatul de naştere (original pentru conformitate) şi copie legalizată;

c) Certificat de căsătorie, (original pentru conformitate) şi copie legalizată, dacă este cazul;

d) Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

e) 2 (două) fotografii tip buletin sau 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate pentru facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;

f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

g) Chitanţă de plată a taxei de admitere.

În adeverinţa eliberată de licee pentru absolvenţii promoţiei 2022 se menţionează media examenului de bacalaureat, media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale se restituie, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 • achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;

  • doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;

 • se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022;

 • completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor scrise se depun la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor finale ale concursului.

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Studiile universitare de masterat asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă.

La Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului studiile universitare de masterat au durata de 2 ani, se încheie cu disertaţie, iar absolvenţii primesc diploma de master.

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (conform Legii 288/2004) anul universitar 2022-2023

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba – Cunoștințe fundamentale și de specialitate – a examenului de licență

2. Media examenului de bacalaureat.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2022:

 • 1 iulie - 23 iulie 2022 - înscrierea candidaţilor

 • 25 iulie 2022proba orală și afişarea rezultatelor

 • 25 iulie – 28 iulie 2022 - confirmarea locului

 • 29 iulie 2022 - afişarea listelor finale

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere–sesiunea septembrie 2022:

 • 5 septembrie - 17 septembrie 2022 - înscrierea candidaţilor

 • 19 septembrie 2022proba orală și afişarea rezultatelor

 • 19 septembrie - 21 septembrie 2022 - confirmarea locului

 • 22 septembrie 2022 - afişarea listelor finale

În zilele de după 22 septembrie 2022 până la înmatricularea candidaţilor pot fi modificate listele în cazuri de retrageri, glisări etc. numai însoţite de notă justificativă semnată de decanul facultăţii.

Informaţii suplimentare la telefon 0259/412550 şi pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro.

Taxe

Pentru concursul de admitere 2022 s-au stabilit următoarele taxe:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

 • Taxa pentru contestaţii - 150 RON

 • Taxa de înmatriculare - 100 RON

 • Taxa procesare dosar (doar pentru cetăţenii străini) - 150 Euro

TABEL

curpinzând propunerile taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023

Ciclul II – Studii universitare de masterat (Legea 288/2004)

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza unui concurs de admitere constând într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă.

Scutiri de taxe

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;

 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;

 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;

 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificatele de deces ale părinţilor;

 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;

 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţiilor la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere a facultăţii.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de largă circulaţie internaţională admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2022);

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

c) Certificatul de naştere în copie legalizată ;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 • achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;

 • doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;

 • se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2022;

 • completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii.